liggen op yogastrip topaanzicht
beige boog decoratie

Algemene voorwaarden Faraja

img

De heer T.W. Hendriks handelend onder de naam Faraja (hierna: Faraja) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69881049 en is gevestigd aan Nijverheidstraat 3B (2123 AZ) te Hoofddorp.

ARTIKEL 1 – BEGRIPPEN

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Faraja.
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Deelnemer: de yogaleerling die feitelijk deelneemt aan de diensten van Faraja.
 6. Diensten: het geven van yoga, yoga therapie, yoga workshops en cursussen (al dan niet in digitale vorm) alsmede de verkoop van yoga materialen.
 7. Dienstverlener: De heer T.W. Hendriks handelend onder de naam Faraja, opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: Faraja.
 8. Opdrachtgever: de Consument of het Bedrijf dat Faraja heeft aangesteld, projecten aan Faraja heeft verleend voor Diensten die door Faraja worden uitgevoerd, of waaraan Faraja een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 9. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Faraja, alsmede voorstellen van Faraja voor Diensten die door Faraja aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Faraja waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 10. Producten: De Producten die door Faraja worden aangeboden zijn yoga materialen.
 11. Rittenkaarten: Een rittenkaart geeft recht op een afgesproken hoeveelheid lessen binnen een afgesproken periode, na deze periode komen de lessen te vervallen indien niet gebruikt. Deze dient op basis van vooruitbetaling gekocht te worden.
 12. Website: De websites waarop de cursus en/of workshops gevolgd kunnen worden zijn: www.yogastripje.nl en www.faraja.nl.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Faraja, elke Overeenkomst tussen Faraja en Opdrachtgever en op elke dienst die door Faraja wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Faraja aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Faraja is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval Faraja niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

ARTIKEL 3 – HET AANBOD

 1. Alle door Faraja gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Faraja is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Faraja het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Faraja gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden in het aanbod van Faraja zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 4 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Faraja heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Faraja te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail of via de website. Dit geldt tevens voor online gesloten abonnementen.
 2. Faraja heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
 3. Faraja is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 5. Elke Overeenkomst die met Faraja wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Faraja wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Faraja is verbonden.
 6. In geval van Diensten geldt het volgende: Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Faraja met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
 7. In geval van Producten geldt het volgende: Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een Bedrijf. Koper zijnde een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Koper.
 8. Producten die wegens hygiënische redenen niet teruggenomen kunnen worden, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit staat uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod.
 9. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

ARTIKEL 5 – DUUR VAN DE OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van onbepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Faraja van Opdrachtgever verkrijgt.
 2. Zowel Opdrachtgever als Faraja kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Faraja ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
 5. In geval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Faraja tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van Faraja is hierbij leidend.
 6. Zowel Opdrachtgever als Faraja kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Faraja nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 

ARTIKEL 6 – ABONNEMENTEN

 1. De Diensten kunnen worden aangeboden in abonnementsvorm, tenzij expliciet anders overeengekomen.
 2. De minimumduur van een abonnement bedraagt drie maanden. Na verloop van drie maanden wordt het abonnement omgezet in een maandabonnement, tenzij Opdrachtgever expliciet aangeeft het abonnement na deze periode te willen stopzetten.
 3. De opzegtermijn voor maandabonnementen bedraagt één maand. De opzegging geschiedt middels een ondubbelzinnige schriftelijke kennisgeving, althans per e-mail aan Faraja voor het einde van de betreffende maand. Indien Opdrachtgever een abonnement na aanvang van een nieuwe maand opzegt, worden geen reeds betaalde bedragen gerestitueerd, tenzij anders overeengekomen.
 4. Bij een abonnement zit een afgesproken hoeveelheid lessen inbegrepen. Bij een abonnement met een beperkt aantal lessen zijn deze lessen steeds twee maanden gelding (tenzij het abonnement eerder stopt). Bij een onbeperkt abonnement zijn de lessen een maand geldig.

 

ARTIKEL 7 – UITVOERING VAN DE DIENSTVERLENING

 1. Faraja zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Faraja staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Faraja de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Faraja aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Faraja heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is Faraja niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Faraja, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. Faraja is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Faraja Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Faraja aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Faraja of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Faraja recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 8. Deelnemers dienen van te voren te reserveren voor deelname aan lessen of workshops. Bij yogalessen kan een deelnemer tot 4 uur voor de start van de les kostenloos annuleren. Indien te laat wordt geannuleerd dan komt het recht op de les te vervallen. Bij workshops kan een deelnemer tot 7 dagen voor de. start van de workshop kostenloos annuleren.
 9. Faraja heeft het recht zonder opgave van redenen les en/of leslocatie te wijzigen of te annuleren.

 

ARTIKEL 8 – VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door Faraja verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Faraja niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Faraja is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Faraja verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Faraja voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. Faraja kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Faraja gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Faraja.
 4. Opdrachtgever heeft een meldplicht aangaande (potentiële) gezondheidsrisico’s met betrekking tot het yoga. Opdrachtgever is verplicht voor aanvang van de cursus en/of workshop aan Faraja aan te geven indien hij last heeft van blessures en/of medicijnen gebruikt waardoor hij niet op normale wijze deel kan nemen. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het niet, niet tijdig en/of niet volledig doorgeven van deze informatie.
 5. Alle (lichamelijke) schade ten gevolge van het gebruiken van de apparaten en/of faciliteiten alsmede deelname aan de cursus en/of workshop is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.
 6. Opdrachtgever is verplicht passende sportkleding te dragen en de door Faraja opgestelde hygiëne-eisen in acht te nemen wanneer hij gebruikmaakt van de faciliteiten van Faraja. Bij gebreke hiervan heeft Faraja het recht Opdrachtgever hierop aan te spreken en hem het gebruik van de faciliteiten te ontzeggen, totdat Opdrachtgever deze verplichtingen alsnog nakomt.

 

ARTIKEL 9 – ADVIEZEN

 1. Faraja kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Faraja de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. De door Faraja verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als medisch of sportadvies. Indien Opdrachtgever dit advies opvat als medisch advies dient Opdrachtgever dit eerst met een daartoe opgeleide arts te overleggen.
 3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Faraja verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Faraja wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door Faraja gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
 4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Faraja kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
 5. Opdrachtgever zal Faraja schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

 

ARTIKEL 10 – COACHING, CURSUS, LES, WORKSHOP EN/OF CURSUS EN/OF WORKSHOP

 1. Indien hiertoe opdracht is gegeven kan Faraja coaching verzorgen voor Opdrachtgever en diens medewerkers.
 2. De cursus en/of workshop kan via de online leeromgeving van Faraja worden aangeboden. Faraja verleent aan Opdrachtgever een niet-exclusief en beperkt gebruiksrecht met betrekking tot de online cursus en/of workshop.
 3. Opdrachtgever mag de online leeromgeving slechts gebruiken voor zijn eigen activiteiten. Daarmee is het gebruiksrecht niet overdraagbaar en is het Opdrachtgever niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.
 4. Indien de cursus en/of workshop in fysieke vorm plaatsvindt, vindt de sessie plaats op locatie van Faraja of op een nader te bepalen locatie van Opdrachtgever. Indien de coachingsessie plaatsvindt op locatie van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht de in het kader van de coaching vereiste faciliteiten tijdig ter beschikking te stellen. Indien een coachingsessie niet kan plaatsvinden of vertraging oploopt, doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan voorgenoemde verplichting, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever. Faraja is tevens gerechtigd instructies te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locatie en daar aanwezige faciliteiten voor aanvang van de coachingsessie.
 5. De inhoud van de door Faraja aangeboden coachingsessie en de gedurende de coachingsessie verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Faraja de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De coachingsessie wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Opdrachtgever alsmede de behoeften van de betreffende deelnemer(s).
 6. Opdrachtgever zal Faraja schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de coachingsessie alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
 7. Faraja is gerechtigd de coachingsessie te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van Faraja om de coachingsessie te verplaatsen. Indien Opdrachtgever op de nieuwe gestelde datum niet beschikbaar is, heeft Opdrachtgever naar rato recht op restitutie van reeds betaalde gelden of kan zij op een andere datum deelnemen aan coachingsessie. Partijen zullen hierover in overleg treden. Indien er teveel aanmeldingen zijn, is Faraja gerechtigd de coachingsessie in meerdere sessies te laten plaatsvinden. Indien van toepassing zal voorgenoemde situatie tijdig met Opdrachtgever worden overlegd.
 8. Faraja heeft het recht om Opdrachtgever uit te sluiten van de (online) cursus en/of workshop in het geval Opdrachtgever herhaaldelijk storend gedrag vertoont, zelfs nadat Faraja Opdrachtgever verzocht heeft hiermee te stoppen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden, tenzij anders overeengekomen.
 9. Voorts kan Opdrachtgever worden uitgesloten van de fysieke coachingsessie in het geval dat hij positief getest is op COVID-19 of andere verkoudheidsklachten heeft. Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, heeft Opdrachtgever geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden of het inhalen van een cursus en/of workshop. Opdrachtgever is verplicht zich te houden aan alle van overheidswege opgelegde maatregelen c.q. verplichtingen. Indien Opdrachtgever zich hier niet aan houdt, dient Opdrachtgever de locatie te verlaten.
 10. Indien Opdrachtgever afwezig is, zal Opdrachtgever zich tijdig afmelden op de door Faraja aangegeven wijze. Partijen zullen in overleg treden of Opdrachtgever eventueel recht heeft op restitutie van reeds betaalde gelden of dat Opdrachtgever de cursus en/of workshop op een ander moment kan inhalen.
 11. Opdrachtgever ontvangt bij verhindering c.q. niet of niet tijdige aanwezigheid bij een Dienst geen restitutie van reeds betaalde gelden.
 12. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan deel te nemen aan lessen of workshops, indien hij onder invloed is van drank, drugs of verdovende medicijnen die het concentratie vermogen verminderen. Het is de Opdrachtgever/Deelnemer niet toegestaan te roken de ruimtes van Faraja.

 

ARTIKEL 11 – VAKANTIE, ZIEKTE, FEESTDAGEN EN CALAMITEITEN

 1. De tarieven vanFaraja zijn gebaseerd op 48 lesweken per jaar.
 2. Tijdens de schoolvakanties van scholen in de regio is Faraja gesloten of kan het er voor kiezen een beperkter rooster aan te bieden.
 3. Uitzondering hierop is de zomervakantie. Faraja kan ervoor kiezen om in de zomer voor maximaal 4 weken te sluiten. Deze weken vallen buiten de berekende lessen en kunnen niet ingehaald worden. Voor de gesloten periode in de zomer is geen lesgeld verschuldigd.
 4. Faraja is gesloten op de in Nederland vastgestelde feestdagen waarbij de Opdrachtgever geen compensatie zal worden gegeven.
 5. Indien een Yogaleraar door ziekte of anderen redenen geen les kan geven dan zal Faraja al het mogelijke in het werk stellen om voor vervangende docenten of lesuren te zorgen.
 6. Indien Faraja langer dan een week is gesloten dan gelden de volgende regels.
  • Indien Faraja op last van de overheid is gesloten om de algemene volksgezondheid te bevorderen en Faraja biedt online een alternatief aan voor de studio lessen dan geeft Faraja geen compensatie.
  • Indien Faraja op last van de overheid is gesloten om de algemene volksgezondheid te bevorderen en Faraja biedt geen alternatief aan dan worden de kosten van abonnementen voor de volgende maand verminderd naar rato van het aantal gesloten dagen.
 1. Voor sluiting van enkele dagen, of uitval van lessen van een enkele Yogaleraar wordt geen compensatie gegeven.

 

ARTIKEL 12 – AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN EN WIJZIGINGEN

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Faraja is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Faraja, Faraja een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

 

ARTIKEL 13 – GEBRUIK VAN DE FARAJA WEBSITE

 1. Faraja spant zich in de Faraja Website ter beschikking te stellen aan Opdrachtgever. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Opdrachtgever heeft toegang tot de Faraja Website nadat Opdrachtgever een account heeft aangemaakt.
 2. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op haar account en/of de Faraja Website plaatst dan wel laat plaatsen. Indien Opdrachtgever vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Opdrachtgever Faraja onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie verstrekken. Opdrachtgever dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen.
 3. Faraja kan nadere beperkingen of voorwaarden stellen aan de toegang tot en gebruik van bepaalde delen of functies van de Website zoals onder meer maar niet beperkt tot het aanmaken van een account, het voltooien van een verificatieproces en/of het voldoen aan specifieke kwaliteits- of geschiktheidscriteria.

 

ARTIKEL 14 – VERPLICHTINGEN BIJ HET GEBRUIK VAN DE FARAJA WEBSITE

 1. Opdrachtgever heeft te allen tijde een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Faraja Website. Opdrachtgever is verplicht zich aan de hiernavolgende reglementen te houden gedurende het gebruik van de Faraja Website. Opdrachtgever dient zich te onthouden van het gebruik van de Faraja Website:
 1. om handmatige of geautomatiseerde programmatuur, apparatuur of andere processen te gebruiken om de binnen de Faraja Website gebruikte gegevens op het internet te indexeren of te scrapen;
 2. op een manier dat sprake is van illegale activiteiten of activiteiten die in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde;
 3. het kopiëren van (onderdelen van) de Faraja Website van Faraja,
 4. om op andere wijze schade toe te brengen aan de belangen van Faraja.
 1. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is Faraja gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Opdrachtgever verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. Faraja komt het recht toe Opdrachtgever de toegang tot de Faraja Website te ontzeggen en/of het gebruik van de Faraja Website te beëindigen.
 2. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de Faraja Website gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.
 4. Elke Opdrachtgever dient een account aan te maken ten behoeve van de toegang en het gebruik van de Website.
 5. Het account kan geregistreerd worden met een e-mailadres en een wachtwoord, tenzij anders aangegeven.
 6. De Opdrachtgever is verplicht om tijdens de registratie van het account juiste en volledige informatie te verstrekken en om het account te allen tijde up-to-date houden.
 7. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inloggegevens en dient deze inloggegevens niet aan derden te verstrekken. Indien een Opdrachtgever vermoedt dat de inloggegevens zijn kwijtgeraakt, gestolen of mogelijk sprake is van ongeoorloofd gebruik van het account, dient Opdrachtgever per direct contact op te nemen met Faraja. Opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via het eigen account, tenzij de Opdrachtgever kan aantonen dat hij/zij niet nalatig is geweest (het niet melden van het ongeoorloofde gebruik of verlies van inloggegevens).

 

ARTIKEL 15 – TOEGANG

 1. Faraja biedt enkel en alleen het gebruik van de Faraja Website aan. Faraja heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de uitvoering van de aangeboden diensten door de aangesloten netbeheerder.
 2. Alle weergegeven informatie en getallen op de Faraja Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Faraja aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de Faraja Website tijdig worden verstrekt aan Faraja.
 4. Faraja is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Faraja is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voorFaraja bekend was.

 

ARTIKEL 16 – BESCHIKBAARHEID FARAJA WEBSITE

Faraja staat er niet voor in dat de diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. Faraja streeft ernaar om zich in te spannen om de Faraja Website en de toegang tot de Faraja Website voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Opdrachtgever, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de Faraja Website. Faraja is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Faraja Website en het gebruik van de Faraja Website op te schorten. Faraja is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Faraja Website te kunnen waarborgen.

ARTIKEL 17 – NOTICE EN TAKEDOWN

 1. Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Faraja of derden en/of onrechtmatig handelen door Opdrachtgever, is Faraja gerechtigd om dat deel van de Faraja Website per direct af te sluiten of Opdrachtgever uit te sluiten van het gebruik. Faraja zal eventuele inbreukmakende/schadelijke informatie per direct verwijderen. In geen geval is Faraja aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van het dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van gegevens.
 2. Indien en voor zover Opdrachtgever last heeft van een storing en/of de Website niet goed geïnstalleerd is of niet werkt, kan Opdrachtgever gebruik maken van hulp op afstand. Opdrachtgever kan hiervoor contact opnemen via de contactgegevens via de website van Faraja of via yoga@faraja.nl.

 

ARTIKEL 18 – LEVERING PRODUCTEN

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Faraja of er door andere omstandigheden buiten de macht van Faraja enige vertraging ontstaat, heeft Faraja recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Faraja schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Faraja gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.
 4. Indien de Producten worden bezorgd door Faraja of een externe vervoerder is Faraja, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Indien Faraja gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Faraja ter beschikking heeft gesteld.
 6. Indien Faraja een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.
 7. Faraja is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Faraja is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Faraja behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

 

ARTIKEL 19 – VERPAKKING EN TRANSPORT PRODUCTEN

 1. Faraja verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
 3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

 

ARTIKEL 20 – ONDERZOEK, RECLAMATIES PRODUCTEN

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Faraja erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper.
 3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Faraja te worden gemeld op yoga@faraja.nl. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Faraja op de wijze zoals door Faraja aangegeven.
 5. Indien de Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal zij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Faraja, conform de retour instructies van Faraja. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.
 6. Faraja is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
 7. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
 8. Indien Verkoper haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
 9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Faraja te wijten is, zal Faraja na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Faraja.

 

ARTIKEL 21- EIGENDOMSVOORBEHOUD PRODUCTEN

 1. Alle door Faraja geleverde zaken, blijven eigendom van Faraja totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Faraja gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
 2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Faraja zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat Faraja haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Faraja of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Faraja zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 5. Faraja heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Faraja. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Faraja zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.
 6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Faraja worden vergoed door Koper.

 

ARTIKEL 22 – GARANTIE PRODUCTEN

Faraja staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Verkoper.

ARTIKEL 23 – RISICO OVERGANG PRODUCTEN

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van Faraja verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Koper indien de Producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Koper.

ARTIKEL 24 – PRIJZEN PRODUCTEN

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
 2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
 4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Faraja geen invloed heeft, kan Faraja deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.
 5. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.
 6. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 7. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Faraja. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Faraja een andere betalingstermijn overeenkomen.
 8. Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is Faraja gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
 9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Faraja op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
 10. Faraja heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Faraja kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Faraja kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 

ARTIKEL 25 – BETALING WEBSITE

 1. Het recht om gebruik te maken van de Faraja Website is onderworpen aan een eenmalige vergoeding die Opdrachtgever verschuldigd is voor het algeheel gebruik maken van de diensten van Faraja. De inhoud hiervan en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden worden voor het aangaan van de overeenkomst met Faraja aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld.
 2. Betaling dient vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.
 3. Gebruiker dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Faraja. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Faraja een andere betalingstermijn overeenkomen.

 

ARTIKEL 26 – PRIJZEN EN BETALING DIENSTEN

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. Faraja voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen uurtarief. De kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door Faraja opgestelde urenregistratie (nacalculatie). De betaling geschiedt door middel van automatische incasso waarvoor Opdrachtgever door ondertekening van de machtiging expliciet toestemming heeft verleend.
 3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend.
 4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Faraja haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 7. Faraja is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Faraja.
 9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 

ARTIKEL 27 – INCASSOBELEID

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Faraja zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Faraja meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

ARTIKEL 28 – PRIVACY, GEGEVENSVERWERKING EN BEVEILIGING

 1. Faraja gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Faraja de betrokkene hierover informeren.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Farajaverwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Faraja tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Faraja op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

ARTIKEL 29 – OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Faraja heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Faraja gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. Faraja is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 3. Faraja is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Faraja te vergoeden voor elk financieel verlies dat Faraja lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

 

ARTIKEL 30 – OVERMACHT

 1. Faraja is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Faraja wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Faraja, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Faraja zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Faraja of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Faraja buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Faraja is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 

ARTIKEL 31 – BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Faraja alleen geacht te bestaan indien Faraja dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Faraja, is Faraja uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Faraja binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Faraja deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Faraja in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door Faraja leidt tot aansprakelijkheid van Faraja, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd (over een maximale periode van 12 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis), doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Faraja. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. Faraja sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Faraja is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Faraja voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Faraja geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Faraja.
 6. Enige door Faraja opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Faraja.
 7. De inhoud van het opgeleverde advies van Faraja is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Faraja opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Faraja. Faraja is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Faraja nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Faraja haar eigen advies.
 9. Faraja is niet aansprakelijk of gehouden voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door de Netbeheerder.
 10. Faraja is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de Faraja Website of die van gelinkte websites of Websites.
 11. In geen geval is Faraja is verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Faraja Website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Faraja Website of het verlies en/of verminkt raken van de gegevens en informatie van Opdrachtgever.
 12. Faraja is niet aansprakelijk voor het feit dat Opdrachtgever de accountinformatie niet, niet juist en/of niet tijdig heeft ontvangen. Nimmer is Faraja aansprakelijk indien Opdrachtgever zijn inlog- en/of accountgegevens niet op een veilige plaats heeft bewaard.
 13. Faraja is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Faraja levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Opdrachtgever nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
 14. Faraja staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Faraja verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 15. Faraja is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging of vermissing van (persoonlijke) eigendommen in en rondom de locatie van Faraja.
 16. Ook is Faraja niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel ontstaan door blessures, deelname aan de cursus en/of workshop en/of ongelukken. Elke deelname van Opdrachtgever c.q. Opdrachtgever vindt plaats op eigen risico en verantwoordelijkheid van de deelnemende persoon. Opdrachtgever/deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de keuze die hij/zij maakt om een apparaat te gebruiken of deel te nemen aan een cursus en/of workshop. Eventuele blessures of medicijngebruik dienen vooraf aan het gebruik van de cursus en/of workshop kenbaar gemaakt te worden aan de instructeur. Faraja is nimmer aansprakelijk voor (lichamelijke) schade hieruit voortvloeiende.
 17. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Faraja vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Faraja binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Faraja.

 

ARTIKEL 32 – GEHEIMHOUDING

 1. Faraja en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Faraja bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Faraja is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Faraja opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Faraja steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
 3. Indien Faraja op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Faraja zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Faraja niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Faraja aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Faraja vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Faraja vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Faraja is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen Faraja en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

ARTIKEL 33 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Faraja waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Faraja en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Faraja worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Faraja gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Faraja rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Faraja. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Faraja opgeleverde zaken, dient Faraja expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Faraja rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

 

ARTIKEL 34 – VRIJWARING EN JUISTHEID VAN INFORMATIE

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Faraja verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Faraja zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Faraja van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Faraja voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Faraja voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Faraja verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

ARTIKEL 35 – KLACHTEN

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Faraja of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via yoga@faraja.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Faraja de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Faraja zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

ARTIKEL 36 – TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op de rechtsverhouding tussen Faraja en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Faraja heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Faraja en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Amsterdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Hoofddorp, 18 mei 2021